SoftCOM
Loading...

Regulamin

Wprowadzony Zarządzeniem nr 26/2023 Dyrektora Muzeum Hutnictwa w Chorzowie z dn. 05.09.2023 r.

 

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW, W TYM ON-LINE W MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE
(DOT. OFERTY W BUDYNKU PRZY  ul. METALOWCÓW 4A)

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zakupu biletów, w tym on-line, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie,
  w budynku przy  Metalowców 4a, zwane dalej „Muzeum”.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu
  w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej Muzeum (muzeumhutnictwa.pl) i umieszczenie zmodyfikowanego Regulaminu
  w Serwisie sprzedaży biletów on-line, zwanego dalej „Serwis on-line” znajdującego się pod adresem: www.bilety.muzeumhutnictwa.pl  
 3. Bilety można nabyć w kasie Muzeum Hutnictwa oraz w Serwisie on-line. O sposobach sprzedaży biletów, ich dostępności w kasie i/lub w Serwisie on-line, jak i o puli dostępnych biletów na poszczególne wystawy oraz organizowane wydarzenia decyduje Dyrektor Muzeum na podstawie obowiązujących przepisów i Regulaminów porządkowych Muzeum.
 4. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu biletów w Serwisie on-line i/lub w kasie Muzeum.

 

II. Zakup biletów indywidualnych i rodzinnych on-line

 1. Dokonanie zakupu biletów indywidualnych i rodzinnych możliwe jest za pośrednictwem Serwisu on-line.
 2. Po dokonaniu zakupu w Serwisie on-line, potwierdzenie transakcji zostanie wysłane na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego.
 3. Zakup biletów może zostać dokonany po uprzedniej rejestracji Zamawiającego lub bez rejestracji.
 4. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia biletów Zamawiający otrzyma z Serwisu on-line potwierdzenie dokonania Zamówienia przesłane pocztą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres e-mail ze wskazaniem nr zamówienia, liczbą zamówionych biletów, nazwą i rodzajem biletów, datą i godziną zwiedzania oraz wartością zamówionych biletów. Zapłaty za bilety można dokonać za pośrednictwem Platformy „Fiserv Polska S. A.” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100. Po dokonaniu płatności Zamawiający otrzyma informację zwrotną na temat statusu swojej płatności (potwierdzenie transakcji).
 5. Na zakup biletów w Serwisie on-line składają się następujące kroki:
  1. Wybór pomiędzy zwiedzaniem indywidualnym i rodzinnym.
  2. Wybór daty i godziny zwiedzania.
  3. Wybór rodzaju i ilości biletów. W przypadku zwiedzania rodzinnego należy podać również ilość osób.
  4. Podsumowanie wybranych biletów.
  5. Rejestracja lub kontynuacja zakupów bez rejestracji.
  6. Potwierdzenie dokonania rezerwacji z obowiązkiem zapłaty.
 6. Okres ważności całego zamówienia bez dokonania zapłaty wynosi 60 minut.
 7. Zapłata niepotwierdzona przez bank Zamawiającego po upływie 60 minut od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości e-mailowej.
 8. Przy zakupie biletów online, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej i BLIK.
 9. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez Fiserv Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, za pośrednictwem portalu internetowego polcard.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany
  e-mailowo przez operatora płatności – Firmę Fiserv Polska S. A., właściciela portalu www.polcard.pl. W przypadku braku zwrotu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z właścicielem portalu, wysyłając e-mail na adres: akceptanci@polcard.pl, lub listownie: Fiserv Polska S. A., 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 100 lub telefonicznie: Biuro Obsługi Klienta: tel. 022 515 30 05.
 10. Zamawiający, który zakupił w Serwisie on-line bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki obsłudze Muzeum przed wejściem na wystawę. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na daną wystawę oraz nie podlegają zwrotowi.
 11. Po opłaceniu zakupu on-line i zaksięgowaniu płatności bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika pdf. Kupujący proszony jest o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z zamówieniem.
 12. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik
  e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na wystawę. W przypadku biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF.
 13. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wystawę w przypadku, gdy bilet jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu kreskowego jest niemożliwa.
 14. Zamawiający dokonujący zakupu biletów on-line zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zwiedzania Muzeum Hutnictwa, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w Muzeum lub na stronie internetowej: muzeumhutnictwa.pl
 15. Brak możliwości zakupu biletów indywidualnych za pośrednictwem systemu sprzedaży
  on-line nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w stanowisku kasowym Muzeum. W Serwisie, zakup ostatnich biletów możliwy jest na 1 godzinę przed końcem pracy Muzeum w danym dniu. Stanowisko kasowe zamykane jest na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.
 16. Bilety wstępu do Muzeum zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi lub wymianie. W przypadku gdy biletowane wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, posiadacz biletu może oddać zakupiony bilet z żądaniem zwrotu wpłaconej kwoty.
 17. Zakupu biletu może dokonać osoba powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 

III. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Hutnictwa w Chorzowie ul. Metalowców 4a Chorzów, NIP: 6272776031, REGON: 520830354 e-mail: kontakt@muzeumhutnictwa.pl (zwany w dalszej części „Muzeum”),
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@muzeumhutnictwa.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu realizacji umowy tj. zakup usługi bądź towaru w tym realizacji transakcji płatniczej, płatności internetowej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających
   z obowiązujących przepisów prawa w tym wystawiania i przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów księgowych (finansowych) dotyczących umowy zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami oraz w celu archiwizacji dokumentacji – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO;
  3. w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (jeżeli takie nastąpią) w związku z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i c RODO w szczególności w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: operator pocztowy, dostawca systemów informatycznych i usług IT, operator płatności internetowych (Fiserv Polska S.A. – krajowa instytucja płatnicza wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP8/2013), instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych). W szczególnych przypadkach np. gdy będziemy zobowiązani zwrócić Państwu pobraną opłatę na konto bankowe odbiorca danych będzie bank (w zakresie prowadzonego rozliczenia transakcji).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego) zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku) oraz okres konieczny do obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (jeżeli takie nastąpią) w związku z zawartą umową.
 6. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych oraz mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej oraz celu ich przetwarzania.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w tym do wystawienia faktury. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i wystawienie ww. faktury.
 9. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

IV. Rodzaje i ceny biletów

 1. Każdy wtorek ustala się dniem bezpłatnego wstępu dla wszystkich zwiedzających Muzeum w celu zwiedzenia wystawy stałej.
 2. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych interesem Muzeum dopuszcza się możliwość sprzedaży biletów wstępu na zwiedzanie wystawy stałej w poniedziałki. Sprzedaż biletów wstępu oraz zwiedzanie wystawy, o których mowa powyżej możliwe są wyłącznie za zgodą Dyrektora Muzeum.
 3. Ustala się następujące rodzaje i cennik biletów w Muzeum (podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT w wysokości 8%):

3.1. Zwiedzanie indywidualne (bez usługi przewodnickiej):
Nabyte bilety upoważniają również do wejścia na wystawy czasowe (w budynku przy ul. Metalowców 4a), jeśli takowe w danym momencie odbywają się w Muzeum

 

BILET NORMALNY

cena   17,00 zł./os.

Obejmuje wyłącznie wstęp na wystawę stałą wraz z pokazem w sali kinowej w budynku przy ul. Metalowców 4a

 

BILET ULGOWY 

cena  12,00 zł./os.

Wstęp na podstawie biletu ulgowego przysługuje:

 1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
 2. uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 4. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 6. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 7. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 8. nauczycielom:
  1. szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
  2. szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  3. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;
  4. uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: – szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, – sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, – szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
 9. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 10. kombatantom;
 11. dziennikarzom (na podstawie legitymacji prasowej);
 12. posiadaczom legitymacji Honorowego Dawcy Krwi;
 13. licencjonowanym przewodnikom;
 14. osobom z niepełnosprawnościami.

 

3.2. Zwiedzanie indywidualne z usługą przewodnicką

 

USŁUGA PRZEWODNICKA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

cena 110,00 zł/usługa

 

USŁUGA PRZEWODNICKA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH W JĘZYKU ŚLĄSKIM

cena 140,00 zł/usługa

Podana cena dot. jednej usługi przewodnickiej dla od jednej do nie więcej niż dziewięciu osób łącznie. Aby skorzystać z usługi należy również nabyć bilet na zwiedzanie indywidualne (bez usługi przewodnickiej) lub jeden z biletów wskazanych w punkcie 3.4 Pozostałe bilety. Usługa przewodnicka obejmuje oprowadzanie po wystawie stałej wraz z pokazem w sali kinowej. Przewidywany łączny czas realizacji usługi to 90 minut. Po zakończeniu zwiedzania nabyty bilet upoważnia również do nieodpłatnego wejścia na wystawy czasowe (w budynku przy ul. Metalowców 4a), jeśli takowe w danym momencie odbywają się w Muzeum. Zakupienie usługi uprawnia klienta do jednorazowego powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po zakończeniu zwiedzania z przewodnikiem i kontynuowania zwiedzania wystawy w trybie indywidualnym.

Usługa przewodnicka dla osób indywidualnych dostępna jest od środy do niedzieli po wcześniejszej rezerwacji dokonanej zgodnie z zapisami Regulaminu określonymi w rodz. V.

 

3.3. Zwiedzanie grupowe z usługą przewodnicką:

BILET GRUPOWY Z USŁUGĄ PRZEWODNICKĄ
(powyżej 10 osób do 26 osób):

 • BILET NORMALNY:

cena 23,00 zł./os.

 • BILET ULGOWY

(młodzież szkolna, emeryci, renciści, studenci oraz osoby wyszczególnione w rozdz. IV, ust. 3.1. niniejszego regulaminu)

cena 20,00 zł./os.

BILET GRUPOWY Z USŁUGĄ PRZEWODNICKĄ W JĘZYKU ŚLĄSKIM
(powyżej 10 osób do 26 osób):

 

 • BILET NORMALNY:

cena 26,00 zł./os.

 • BILET ULGOWY

(młodzież szkolna, emeryci, renciści, studenci oraz osoby wyszczególnione w rozdz. IV, ust. 3.1. niniejszego regulaminu)

cena 23,00 zł./os.

Wstęp na podstawie biletu grupowego przysługuje grupom liczącym od 10 osób wzwyż do 26 osób (osoby dorosłe – bilet normalny / bilet ulgowy – jak wyżej), wspólnie zwiedzającym wystawę stałą i wchodzących na salę wystawy w jednym momencie  z towarzyszeniem przewodnika zapewnionego przez Muzeum. Usługa przewodnicka obejmuje oprowadzanie po wystawie stałej i pokaz w sali kinowej. Przewidywany łączny czas realizacji usługi (zwiedzania) to 90 minut. Po zakończeniu zwiedzania nabyty bilet upoważnia również do nieodpłatnego wejścia na wystawy czasowe (w budynku przy ul. Metalowców 4a), jeśli takowe w danym momencie odbywają się w Muzeum. Zakupienie biletu uprawnia klienta do jednorazowego powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po zakończeniu zwiedzania z przewodnikiem i kontynuowania zwiedzania wystawy w trybie indywidualnym.

Zwiedzanie grupowe z usługą przewodnicką po śląsku dostępne jest od środy do niedzieli po wcześniejszej rezerwacji dokonanej zgodnie z zapisami Regulaminu określonymi  w rodz. V.

 

BILET GRUPOWY SZKOLNY Z USŁUGĄ PRZEWODNICKĄ

cena 20,00 zł/os.

BILET GRUPOWY SZKOLNY Z USŁUGĄ PRZEWODNICKĄ W JĘZYKU ŚLĄSKIM

cena 23,00 zł/os.

 

Wstęp na podstawie biletu grupowego szkolnego przysługuje grupom szkolnym liczącym od 10 do 26 osób składającym się z dzieci powyżej lat 7 i młodzieży uczącej się do 26 lat (na podstawie legitymacji szkolnej/studenckiej lub karty EURO 26); wspólnie zwiedzających wystawę i wchodzących na salę wystawy w jednym momencie z towarzyszeniem przewodnika zapewnionego przez Muzeum. Usługa przewodnicka obejmuje oprowadzanie po wystawie stałej i pokaz w sali kinowej. Przewidywany łączny czas realizacji usługi (zwiedzania) to 90 minut. Po zakończeniu zwiedzania nabyty bilet upoważnia również do nieodpłatnego wejścia na wystawy czasowe (w budynku przy  ul. Metalowców 4a), jeśli takowe w danym momencie odbywają się w Muzeum. Zakupienie biletu uprawnia klienta do jednorazowego powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po zakończeniu zwiedzania z przewodnikiem i kontynuowania zwiedzania wystawy w trybie indywidualnym.

 

Zwiedzanie grupowe szkolne z usługą przewodnicką dostępne jest od środy do niedzieli po wcześniejszej rezerwacji dokonanej zgodnie z zapisami Regulaminu określonymi w rodz. V.

 

BILET GRUPOWY SZKOLNY Z USŁUGĄ PRZEWODNICKĄ I WARSZTATEM

cena 27,50 zł/os.

 

Wstęp na podstawie biletu grupowego szkolnego przysługuje grupom szkolnym liczącym od 10 do 26 osób składającym się z dzieci powyżej lat 7 i młodzieży uczącej się do 26 lat (na podstawie legitymacji szkolnej/studenckiej lub karty EURO 26); wspólnie zwiedzających wystawę stałą i wchodzących na salę wystawy w jednym momencie z towarzyszeniem przewodnika zapewnionego przez Muzeum. W skład usługi wchodzi oprowadzanie realizowane według scenariusza, obejmujące wybrane wątki tematyczne prezentowane na wystawie stałej, pokaz w sali kinowej oraz realizacja warsztatu edukacyjnego. Warsztat z animatorem odbywa się w sali edukacyjnej. Przewidywany łączny czas realizacji usługi to 90 minut. Po zakończeniu realizacji usługi nabyty bilet upoważnia również do nieodpłatnego wejścia na wystawy czasowe (w budynku przy  ul. Metalowców 4a), jeśli takowe w danym momencie odbywają się w Muzeum. Zakupienie usługi uprawnia klienta do jednorazowego powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po zakończeniu zwiedzania z przewodnikiem i kontynuowania zwiedzania wystawy w trybie indywidualnym.

 

Zwiedzanie grupowe szkolne z usługą przewodnicką i warsztatem dostępne jest od środy do niedzieli (godziny dostępności usługi zamieszczone zostaną na stronie internetowej Muzeum www.muzeumhutnictwa.pl) po wcześniejszej rezerwacji dokonanej zgodnie
z zapisami Regulaminu określonymi w rodz. V.

BILET GRUPOWY Z USŁUGĄ PRZEWODNICKĄ I WARSZTATEM DLA OSÓB DOROSŁYCH, SENIORÓW LUB OSÓB DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

cena 27,50 zł/os.

 

Wstęp na podstawie biletu grupowego z usługą przewodnicką i warsztatem dla osób dorosłych, seniorów lub osób dorosłych z niepełnosprawnościami przysługuje grupom zorganizowanym, liczącym od 10 do 26 osób składającym się z osób dorosłych, powyżej lat 18, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności (np. ruchowa, intelektualna, narządu słuchu, mowy, wzroku), wspólnie zwiedzających wystawę stałą i wchodzących na salę wystawy w jednym momencie z towarzyszeniem przewodnika zapewnionego przez Muzeum. W skład usługi wchodzi oprowadzanie realizowane według scenariusza, obejmujące wybrane wątki tematyczne prezentowane na wystawie stałej, pokaz w sali kinowej oraz realizacja warsztatu edukacyjnego. Warsztat z animatorem odbywa się w sali edukacyjnej. Przewidywany łączny czas realizacji usługi to 90 minut. Po zakończeniu realizacji usługi nabyty bilet upoważnia również do nieodpłatnego wejścia na wystawy czasowe (w budynku przy ul. Metalowców 4a), jeśli takowe w danym momencie odbywają się w Muzeum. Zakupienie usługi uprawnia klienta do jednorazowego powrotu na wystawę stałą bezpośrednio po zakończeniu zwiedzania z przewodnikiem i kontynuowania zwiedzania wystawy w trybie indywidualnym.

 

Zwiedzanie grupowe z usługą przewodnicką i warsztatem dla osób dorosłych, seniorów lub osób dorosłych z niepełnosprawnościami dostępne jest od środy do niedzieli (godziny dostępności usługi zamieszczone zostaną na stronie internetowej Muzeum www.muzeumhutnictwa.pl) po wcześniejszej rezerwacji dokonanej zgodnie z zapisami Regulaminu określonymi w rodz. V.

USŁUGA ANIMACYJNA POŁĄCZONA Z WARSZTATEM DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH  

200,00 zł/usługa

 

Podana cena dot. jednej usługi obejmującej animatora oprowadzającego grupę od 10 do 26 osób – dzieci w wieku przedszkolnym – wraz z realizacją warsztatu edukacyjnego. Oprowadzanie realizowane jest według scenariusza i obejmuje wybrane wątki tematyczne prezentowane na wystawie stałej i pokaz w sali kinowej. Warsztat z animatorem odbywa się w sali edukacyjnej. Przewidywany łączny czas realizacji usługi to 75 minut.

Usługa dostępna jest od środy do niedzieli (godziny dostępności usługi zamieszczone zostaną na stronie internetowej Muzeum www.muzeumhutnictwa.pl)) po wcześniejszej rezerwacji dokonanej zgodnie z zapisami Regulaminu określonymi w rodz. V.

 

3.3.1. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany zasad zwiedzania grupowego. O każdorazowej zmianie Muzeum poinformuje na swojej stronie internetowej.

3.4. Pozostałe bilety

Nabyte bilety upoważniają również do wejścia na wystawy czasowe (w budynku przy  ul. Metalowców 4a), jeśli takowe w danym momencie odbywają się w Muzeum.

BILET RODZINNY

cena 46,00 zł

 

Wstęp na podstawie biletu rodzinnego przysługuje grupie dwóch osób dorosłych i co najmniej jednemu dziecku, jednak nie więcej niż dwóm osobom dorosłym i dwójce dzieci. Każda kolejna osoba poza wyżej wymienionymi, zobowiązana jest zakupić dodatkowy bilet ulgowy – dla dziecka lub normalny – dla osoby dorosłej.

BILET SPECJALNY

cena 5,00 zł./os.

Wstęp na podstawie biletu specjalnego przysługuje w szczególnych przypadkach związanych z obsługą kontrahentów, instytucji partnerskich i innych podmiotów współpracujących z Muzeum. Bilet wydaje się na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum. Wszelkie inne przypadki nieujęte wyżej wymagają pisemnej zgody Dyrektora i są rozpatrywane na podstawie pisemnej prośby instytucji/organizacji ubiegającej się o wstęp na podstawie biletu specjalnego. Dopuszcza się również zamiennie wyrażanie zgody na wydanie biletów specjalnych na podstawie stosowanych zapisów umów lub porozumień, których Stroną jest Muzeum, bądź na podstawie stosowanego zarządzenia Dyrektora Muzeum zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum.

BILET/VOUCHER W JEDNORAZOWYM ZAKUPIE HURTOWYM

Wstęp na podstawie biletów/voucherów w jednorazowym zakupie hurtowym przysługuje
w przypadkach związanych z obsługą klientów/kontrahentów dokonujących jednorazowego zakupu hurtowego biletów/voucherów. Warunkiem nabycia biletów/voucherów w zakupie hurtowym jest dokonanie jednorazowo zakupu co najmniej 150 sztuk biletów/voucherów. Zakupione bilety/vouchery nie mogą podlegać odsprzedaży, gdyż spekulacja biletami (nabycie w celu odsprzedaży z zyskiem) jest nielegalna – zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu wykroczeń.

 

 • BILETY/VOUCHERY           -           od 150 do 300 sztuk:

cena 10,00 zł./os.

 • BILETY/VOUCHERY           -          od 301 do 400 sztuk:

cena 9,00 zł./os.

 • BILETY/VOUCHERY           -          od 401 do 500 sztuk:

cena 8,00 zł./os.

 • BILETY/VOUCHERY           -          powyżej 501 sztuk:

cena 7,00 zł./os.

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Osobie dorosłej posiadającej Kartę Dużej Rodziny przysługuje ulgowy bilet wstępu na wystawę stałą. Ulga nie dotyczy biletu grupowego z usługą przewodnicką i usługi przewodnickiej dla osób indywidualnych. Dzieciom i młodzieży posiadającym Kartę Dużej Rodziny w wieku do lat 18 przysługuje wstęp darmowy.

BILET BEZPŁATNY (WSTĘP NIEODPŁATNY)

Zgodnie z Art. 10.1. Ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996r. Dyrektor muzeum może zwolnić z opłat za wstęp.

Wstęp na podstawie biletu bezpłatnego przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
 5. weteranom i weteranom poszkodowanym;
 6. opiekunom osób z niepełnosprawnościami;
 7. dzieciom do lat 7;
 8. opiekunom grup zorganizowanych;
 9. osobom będącym członkami władz stowarzyszeń, w tym międzynarodowych, do których należy Muzeum;
 10. osobom odbywającym wizyty studyjne za zgodą Dyrektora Muzeum;
 11. artystom plastykom zrzeszonym w Związku Polskich Artystów Plastyków.

 

 1. Dopuszcza się organizację w Muzeum wydarzeń specjalnych (wystaw czasowych, eventów, warsztatów, lekcji muzealnych, oprowadzań kuratorskich, koncertów, itp.) nie ujętych w niniejszym Regulaminie. Każdorazowo do wymienionych wydarzeń ustalany będzie odrębny cennik/cena, które podawane będą do wiadomości publicznej na stronie internetowej Muzeum. Ustalenie takiego cennika/ceny nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu i nie wymaga zarządzenia Dyrektora Muzeum.
 2. Dopuszcza się możliwość udzielenia upustu od cen biletów lub/i niepobierania opłat
  z tytułu sprzedaży biletów wyszczególnionych w Rozdz. IV Regulaminu w przypadku zawarcia między Muzeum a podmiotem dokonującym zakupu umowy barterowej o wzajemnym świadczeniu usług, porozumienia/umowy o współpracy, umowy sponsorskiej świadczenia wzajemnego, umowy świadczenia usług promocyjnych, itp. Wszelkie odstępstwa od cen cennikowych, o których mowa powyżej udzielane są wyłącznie przez Dyrektora Muzeum. Wysokość udzielonego rabatu każdorazowo określona jest w Umowie.

 

V. Dokonywanie rezerwacji

 1. Dokonywanie rezerwacji w celu zwiedzania Muzeum i/lub udziału w wydarzeniach, w tym specjalnych odbywa się wyłącznie telefonicznie i wymaga potwierdzenia jej przyjęcia ze strony Muzeum. Każdorazowo numery telefonów służące do dokonywania rezerwacji będą podawane na stronie internetowej Muzeum i/lub w mediach społecznościowych.
 2. Dokonanie rezerwacji w sposób wskazany w ust. 1 jest konieczne w następujących przypadkach:
  1. wizyta w Muzeum grupy przedszkolnej, szkolnej lub grupy zorganizowanej bez usługi przewodnickiej odbywająca się we wtorki,
  2. nabycie biletów grupowych z usługą przewodnicką (wizyty środa - niedziela),
  3. nabycie biletów grupowych szkolnych z usługą przewodnicką (wizyty środa - niedziela),
  4. zakupu usługi przewodnickiej dla osób indywidulanych (wizyty środa - niedziela).

   Klient powinien dokonać rezerwacji usługi wymienionej w pkt. „a-d” najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed terminem zaplanowanej wizyty w Muzeum.

  5. zakup usługi animacyjnej połączonej z warsztatem dla grup przedszkolnych (wizyty środa – piątek);
  6. nabycie biletów grupowych szkolnych z usługą przewodnicką i warsztatem (wizyty środa – piątek).

   Klient powinien dokonać rezerwacji usługi wymienionej w pkt. „e-f” najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem zaplanowanej wizyty w Muzeum.
 1. Tylko rezerwacja potwierdzona przez Muzeum jest uznawana jest za obowiązującą.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania już potwierdzonej rezerwacji, w szczególnie w sytuacji wystąpienia zdarzeń, na które Muzeum nie ma wpływu lub siły wyższej definiowanej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia następstwom, a w konsekwencji do i odstąpienia od realizacji świadczonych usług. W przypadku odwołania potwierdzonej rezerwacji Muzeum może zaproponować inne terminy na dokonanie rezerwacji jednak wyłącznie, jeśli takimi będzie dysponować.